Xổ số trực tuyến minh ngọc | Ứng dụng xổ số di động

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3

Thứ năm - 04/05/2023 05:51
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xổ số trực tuyến minh ngọc năm 2023
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
      Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
      Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
      Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
      Căn cứ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
      Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc Chuyển nguồn số dư dự toán Niên độ ngân sách năm 2022 sang năm 2023 xổ số trực tuyến minh ngọc ;
      Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chế độ, chính sách năm 2023.
      Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc Phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chế độ, chính sách năm 2023;
      Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp xổ số trực tuyến minh ngọc thông báo đến tất cả các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xổ số trực tuyến minh ngọc năm 2023, với các nội dung sau:
      I. Đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ máy nông nghiệp tại các xã Tà Hừa, Pha Mu, Tà Mung và xã Ta Gia (Tiểu dự án 1, Dự án 3) thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc Chuyển nguồn số dư dự toán Niên độ ngân sách năm 2022 sang năm 2023 xổ số trực tuyến minh ngọc .
      - Tổng số vốn hỗ trợ: 628 triệu
      - Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ Máy nông nghiệp
      1. Nội dung đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
      - Đối tượng đăng ký Chủ trì liên kết: Doanh nghiệp, hợp tác xã.
      - Điều kiện hỗ trợ:
      + Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án.
      + Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.
      + Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
      - Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị của chủ trì liên kết; Dự án liên kết hoặc Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết; Bản thỏa thuận cử đơn vị Chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn sản phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn sản phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; Bản sao chụp hợp đồng liên kết; Tóm tắt hoạt động khoa học, công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì dự án; Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của tổ
chức đăng ký chủ trì có xác nhận của cơ quan thuế; Phương án huy động vốn (nếu có) đối với dự án; Dự thảo Hợp đồng thực hiện dự án.
      2. Nội dung đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
      - Đối tượng đăng ký hỗ trợ: Nhóm hộ, tổ hợp tác.
      - Điều kiện hỗ trợ: Có dự án, phương án phát triển sản xuất do chính cộng đồng dân cư đề xuất, tổ chức thực hiện. Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.
      - Hồ sơ gồm: Biên bản họp dân; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đóng góp của các thành viên tổ nhóm; kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, cách thức quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng (nếu có); trách nhiệm giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quản lý
hiện vật hoặc tiền luân chuyển; nhu cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; nội dung khác (nếu có) theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
      II. Đăng ký thực hiện Dự án hỗ trợ máy nông nghiệp tại các xã, thị trấn trên địa bàn xổ số trực tuyến minh ngọc (Tiểu dự án 1 Dự án 3) thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc Phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chế độ, chính sách năm 2023;
      - Tổng số vốn hỗ trợ: 1.770 triệu
      - Nội dung hỗ trợ: Máy nông nghiệp
      1. Nội dung đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
      - Trình tự về nội dung, đối tượng, hồ sơ như phần I
      2. Nội dung đăng ký thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
      - Trình tự về nội dung, đối tượng, hồ sơ như phần I
      III. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
      - Thời gian: Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ ngày 20/5/2023.
      - Hồ sơ: Lập thành 03 bộ trên khổ giấy A4.
      - Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
      Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Than Uyên xổ số trực tuyến minh ngọc tỉnh Lai Châu.
      Điện thoại: 02133.784.159.

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Trung tâm DVNN

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính xổ số trực tuyến minh ngọc
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 878 | lượt tải:654

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 467 | lượt tải:55

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2100 | lượt tải:979

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1786 | lượt tải:156

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1273 | lượt tải:147
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 12/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.53%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 68
Đã tiếp nhận: 1383
Đã giải quyết: 1268
Quá hạn: 6 - 0.47%
Trước & đúng hạn: 1265 - 99.53%
(tự động cập nhật vào lúc
21:05:22, 27/12/2023)
  • Đang truy cập196
  • Hôm nay40,349
  • Tháng hiện tại424,162
  • Tổng lượt truy cập9,396,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi